Разширено търсене

0 EUR до 700 000 EUR

намерени 0 results
Your search results

ISO 9001 – Ние управляваме качеството

От август 2004 г. в “Делар” ЕООД функционира Система за управление на качеството, съответстваща на стандарта БДС EN ISO 9001 – “Системи за управление на качеството. Изисквания”. Системата е сертифицирана от “Интертек”, акредитирано от UKAS-Великобритания.

На основание проведения през 2004 г. сертификационен одит бе издаден сертификат, удостоверяващ, че прилаганата в дружеството Система за управление на качеството отговаря на изискванията на стандарта и обхваща целия предмет на неговата дейност, а именно:

  1. Предприемаческа и инвеститорска дейност по проектиране и изграждане на строителни обекти;
  2. Продажба на строителни обекти и обособени части от тях;
  3. Консултантска дейност по управление на инвестиционни проекти и инвеститорски контрол в строителството.

“Интертек” ежегодно извършва контролни одити на Системата по качеството на “Делар” ЕООД, а през три години – ресертификационни одити, на основание на които сертификатът се преиздава. Последният ресертификационен одит бе проведен на 2-ри ноември 2022 г. и Системата по качеството на дружеството бе оценена за напълно съответстваща на новата версия на стандарта от 2015 г. Срокът на новоиздадения сертификат изтича на 8-ми декември 2025 г.

Какво получават в повече нашите клиенти с тази сертификация?

  1. Уверение, издадено от независимо юридическо лице, акредитирано от авторитетни чуждестранни органи и от Българската служба по акредитация, че “Делар” ЕООД е дружество, което управлява качеството на своите продукти, съгласно изискванията на посочения стандарт;
  2. Ръководството на дружеството, чрез своята политика и поставените цели по качеството, гарантира непрекъснато подобряване и усъвършенстване на основните и спомагателни процеси, свързани с предмета на дейност;
  3. Дружеството гарантира спазване на изискванията към предлаганите от него продукти и услуги, както и на условията, определени в договорите с клиентите;
  4. Действащата система за управление на качеството изцяло е ориентирана към определяне и удовлетворяване на изискванията на нашите клиенти. Прилагат се удобни за тях форми за комуникация (анкетни карти, Книга на клиента и др.), чрез които се проучва потребителското търсене, а клиентите могат да изразят своята удовлетвореност от закупения продукт, да дадат мнение или предложение по интересуващи ги въпроси;
  5. Повишават се изискванията, които дружеството предявява към своите търговски партньори-доставчици. Това е допълнителна гаранция за по-високо качество на крайния продукт.

PDF>>

Compare Listings