Разширено търсене

0 EUR до 350 000 EUR

намерени 0 results
Your search results

ISO 9001 – Ние управляваме качеството

От август 2004 г. в „Делар“ ЕООД функционира Система за управление на качеството, съответстваща на стандарта БДС EN ISO 9001 – „Системи за управление на качеството. Изисквания“. Системата е сертифицирана от „Интертек“, акредитирано от UKAS-Великобритания.

На основание проведения през 2004 г. сертификационен одит бе издаден сертификат, удостоверяващ, че прилаганата в дружеството Система за управление на качеството отговаря на изискванията на стандарта и обхваща целия предмет на неговата дейност, а именно:

  1. Предприемаческа и инвеститорска дейност по проектиране и изграждане на строителни обекти;
  2. Продажба на строителни обекти и обособени части от тях;
  3. Консултантска дейност по управление на инвестиционни проекти и инвеститорски контрол в строителството.

„Интертек“ ежегодно извършва контролни одити на Системата по качеството на „Делар“ ЕООД, а през три години – ресертификационни одити, на основание на които сертификатът се преиздава. Последният ресертификационен одит бе проведен на 7-ми и 8-ми ноември 2016 г. и Системата по качеството бе оценена за съответствие с новата версия на стандарта от 2015 г. Срокът на издадения на дружеството сертификат изтича през декември 2019 г. През ноември 2017 г. дружеството премина успешно поредния контролен одит, извършен от сертифициращия орган, който потвърди ефективното функциониране на системата.

Какво получават в повече нашите клиенти с тази сертификация?

  1. Уверение, издадено от независимо юридическо лице, акредитирано от авторитетни чуждестранни органи и от Българската служба по акредитация, че „Делар“ ЕООД е дружество, което управлява качеството на своите продукти, съгласно изискванията на посочения стандарт;
  2. Ръководството на дружеството, чрез своята политика и поставените цели по качеството, гарантира непрекъснато подобряване и усъвършенстване на основните и спомагателни процеси, свързани с предмета на дейност;
  3. Дружеството гарантира спазване на изискванията към предлаганите от него продукти и услуги, както и на условията, определени в договорите с клиентите;
  4. Действащата система за управление на качеството изцяло е ориентирана към определяне и удовлетворяване на изискванията на нашите клиенти. Прилагат се удобни за тях форми за комуникация (анкетни карти, Книга на клиента и др.), чрез които се проучва потребителското търсене, а клиентите могат да изразят своята удовлетвореност от закупения продукт, да дадат мнение или предложение по интересуващи ги въпроси;
  5. Повишават се изискванията, които дружеството предявява към своите търговски партньори-доставчици. Това е допълнителна гаранция за по-високо качество на крайния продукт.

Compare Listings